top of page

Algeme voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor installatiewerk – Atco Solar Versie 2 augustus 2023.

1 Algemeen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden voor installatiewerk (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen consumenten en Atco Solar, en vormen samen met alle andere voorwaarden van de overeenkomst de basis waarop Atco Solar installatiewerk uitvoert. Atco Solar en de consument zullen respectievelijk worden aangeduid als “Atco Solar” en de “Consument”; elk kan ook worden aangeduid als “Partij” en samen als “Partijen”.

2 Definities

De termen in deze Algemene Voorwaarden hebben in de volgende betekenis: ‘Consument’: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; ‘Atco Solar’: opdrachtnemer, die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf; ‘Werk’: het totaal van de tussen de Consument en Atco Solar overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Atco Solar geleverde materialen; ‘Installatie’: dakinspectie, ontwerp en planning, dakwerk, montagesystemen, omvormers, aansluitingen, bekabeling en andere componenten, zonnepanelen, warmtepompen, airco’s, laadpalen, inbedrijfsstelling en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, water en elektriciteit; ‘Installatiewerk’: het installeren, monteren, uitvoeren of anderszins inbedrijfstellen van de Installatie; ‘Meer- en minderwerk’: door de Consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen Werk die leiden tot bijbetalingen boven of inhoudingen op de overeengekomen aanneemsom; ‘Onderhoud’: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de Werk; Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3 Aanbod

3.1 Het aanbod voor Werk wordt schriftelijk (elektronisch) gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 10 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 3.2 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. 3.3 Het aanbod vermeldt de periode waarin met het Werk kan worden begonnen en een vermoedelijke duur van het Werk. 3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen de Consument en Atco Solar een vast bedrag overeen waartegen het Werk wordt verricht. Bij de prijsvormingsmethode regie doet Atco Solar een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijkosten. Op verzoek van de Consument geeft Atco Solar, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Aan deze richtprijs kunnen geen rechten voor de Consument worden ontleend. Het aanbod kan tevens een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden bevatten. 3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Atco Solar of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Atco Solar tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van Atco Solar. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond en mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Atco Solar gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden. 3.6 Indien de Consument het aanbod niet accepteert, dan is de Consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan Atco Solar te vergoeden als Atco Solar bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en de hoogte van deze kosten. In geval Atco Solar van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de Consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de Consument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van Atco Solar.

4 Totstandkoming

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke (elektronische) weg. 4.2 In geval van elektronische opdrachtverlening door de Consument bevestigt Atco Solar langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de Consument.

 

5 Verplichtingen van de Atco Solar

5.1 Atco Solar zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden zo veel als mogelijk verricht binnen de normale werktijden van Atco Solar. 5.2 Atco Solar neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoeringen van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzigingen van de voorschriften mag aan de Consument worden doorberekend, mits Atco Solar aantoont dat hij op de moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn. 5.3 Atco Solar zal de Consument wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante: - Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - Onjuistheden in de door de Consument verlangde werkwijzen en constructies; - Gebreken de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - Onjuistheden in de door of namens de Consument verstrekte gegevens; 5.4 Atco Solar is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal de totale som van het Werk.

 

6 Verplichtingen van de Consument

 

6.1 De Consument stelt Atco Solar in de gelegenheid het Werk te verrichten. 6.2 De Consument zorgt er voor dat Atco Solar tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens. Atco Solar geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied. 6.3 De Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Consument. 6.4 De Consument draagt zorg voor de zaken die gedurende de periode van uitvoering van Werk bij hem in opslag staan. 6.5 De Consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Atco Solar behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Consument Atco Solar hiervan tijdig in kennis te stellen. 6.6 Indien de aanvang of voortgang van het Werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Consument komt, dan dient de Consument de daaruit voor Atco Solar voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Consument kan worden toegerekend. 6.7 De Consument draagt het risico voor de schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht; - (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht; - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Consument ter beschikking zijn gesteld; - onjuistheden in de door of namens de Consument verstrekte gegevens. 6.8 In het geval van een tekortkoming van Atco Solar bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de Consument Atco Solar daar zo spoedig mogelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Atco Solar reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

 

7 Beëindiging van het werk

 

7.1 De Consument kan de uitvoering van het Werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. 7.2 Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het Werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat. 7.3 Tot het moment van oplevering in onvoltooide staat is Atco Solar verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van schade. 7.4 De Consument zal Atco Solar de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en niet gemaakte kosten. 7.5 Indien een prijsvormingsmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de Consument aan Atco Solar de door Atco Solar aan het Werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die Atco Solar over het gehele Werk zou hebben genoten.

 

8 Meer- en minderwerk

 

8.1 Atco Solar behoudt zich het recht voor om de overeengekomen aanneemsom te verhogen ingeval van meerwerk ten behoeve van het Werk, mits de Consument het meerwerk voorafgaande aan de uitvoering daarvan heeft geaccordeerd. In het geval dat minderwerk wordt vastgesteld, wordt de omvang daarvan, tenzij Partijen vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen, in onderling overleg bepaald.

 

9 Onvoorziene omstandigheden

 

9.1 Op het moment dat onvoorziene omstandigheden voordoen, meldt Atco Solar dat zo spoedig mogelijk aan de Consument en onderbreekt Atco Solar voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstandigheden onmiddellijk handelen vereist. 9.2 Eventuele extra kosten die Atco Solar moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van schade, zullen door de Consument worden vergoed. 9.3 Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Werk bepalen.

 

10 Overmacht

 

Wordt de uitvoering van het Werk voor een der Partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere Partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

 

11 Oplevering

 

11.1 Als Consument en Atco Solar een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het Werk op deze datum opgeleverd. 11.2 Als Consument en Atco Solar een vermoedelijke datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. 11.3 Het Werk is opgeleverd wanneer Atco Solar aan de Consument heeft meegedeeld dat het Werk voltooid is en de Consument het Werk heeft aanvaard. 11.4 Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd: - hetzij wanneer 10 dagen zijn verstreken nadat de Consument van Atco Solar de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en de Consument heeft nagelaten het Werk te aanvaarden dan wel af te keuren; - hetzij wanneer de Consument het Werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is. 11.5 Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum zal Atco Solar zich inzetten om zo snel als in redelijkheid mogelijk kan worden geacht het Werk te leveren.

 

12 Vooruitbetaling

 

Atco Solar is gerechtigd bij een opdracht boven EUR 500 en voor ten hoogste 75% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.

 

13 Termijnbetaling 13.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het Werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening. 13.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Atco Solar zijn verplichting terzake van de voorzetting van het Werk niet nakomt, heeft de Consument de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

 

14 De eindafrekening

 

14.1 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Atco Solar bij de Consument die eindafrekening in. 14.2 In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijk omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventuele meer- en/of minderwerk. 14.3 In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft Atco Solar een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 15% worden overschreden, tenzij Atco Solar de Consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs. 14.4 Betaling van de eindafrekening moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

15 Niet nakomen betalingsverplichting

 

15.1 Indien de Consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Atco Solar na de vervaldatum van de factuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 en artikel 14 lid 4 één betalingsherinnering, waarin de Consument van het verzuim in kennis gesteld wordt en wordt de Consument de gelegenheid gegeven binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het bedrag te voldoen. 15.2 Atco Solar is gerechtigd om over de niet-tijdige betaling wettelijke rente te rekenen vanaf het verstrijken van de vervaldatum als bedoeld in artikel 13 lid 1 en artikel 14 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. 15.3 Atco Solar is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 7 dagen gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. De hieraan verbonden buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Consument. 15.4 Het eigendom van het Werk gaat over op de Consument zodra de Consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

16 Opschorting van betaling

 

16.1 Voor zover en indien het opgeleverde Werk niet conformeert aan de overeenkomst is de Consument verplicht Atco Solar hiervan spoedig, doch uiterlijk binnen 3 dagen na constatering, in kennis te stellen en Atco Solar te verzoeken tot herstel. 16.2 De Consument heeft het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek. 16.3 Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Atco Solar het recht de in artikel 15 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

 

17 Garantie

 

17.1 Atco Solar garandeert dat eventuele gebreken in het Installatiewerk die binnen 24 maanden worden geconstateerd kosteloos worden hersteld. 17.2 Productgaranties en vermogensgaranties elders benoemd in het aanbod en/of de overeenkomst betreffen garanties die afgegeven worden door de fabrikant van de producten. Atco Solar is niet aansprakelijk voor deze garanties, maar zal niettemin een bemiddelende rol aannemen ten aanzien hiervan. 17.3 De garantie zoals bedoeld in lid 1 vervalt indien: - gebreken aan het Werk niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Atco Solar zijn gemeld; - gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken; - het gebrek geen gevolg is van het Werk; - gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Atco Solar aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan het Werk voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen; - gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan de apparatuur die onderhoud behoeft; - de Consument niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 17.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van Atco Solar waar op grond van de wet niet van mag worden afgeweken.

 

18 Bescherming persoonsgegevens

 

18.1 De Partijen erkennen dat tijdens de uitvoering van het Werk persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 18.2 Beide Partijen verbinden zich ertoe om de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), na te leven bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst. 18.3 Atco Solar is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en rechtmatig verwerken van persoonsgegevens en het waarborgen van de privacyrechten van betrokkenen. 18.4 Atco Solar zal vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, tenzij wettelijke verplichtingen anders vereisen. 18.5 De Consument stemt ermee in dat persoonsgegevens door Atco Solar mogen worden gebruikt voor opvolging en service ten behoeve van het geleverde Werk, zoals onderhoud en vervanging door nieuwe technieken, dan wel voor toekomstige aanbiedingen aan de Consument vallend binnen de bedrijvigheid, service en werkzaamheden van Atco Solar.

 

19 Slotbepalingen

 

19.1 Indien de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden nietige bepalingen bevat, leidt dit niet tot nietigheid van de overige bepalingen. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk overeenkomst met de bedoelingen van Partijen bij de nietige bepaling. 19.2 Alle geschillen tussen Consument en Atco Solar naar aanleiding van, met betrekking tot of verband houdend met het Werk zullen worden voorgelegd aan de competente Nederlandse Rechtbank. 19.3 Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

ATCO Verduurzaming

KVK: 89872908

Atco Verduurzaming, jouw lokale Duurzaamheids partner in Halsteren. Innovatief, duurzaam, op maat. Ons ervaren team begeleidt je naar een groenere toekomst. Kies voor kwaliteit, kies Atco Verduurzaming! 🌞🏡💚

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Koningsspil 1F,

Halsteren

4661TW

bottom of page